Francesca: "Mila si è fatta terra bruciata"

Per Francesca, chi è veramente Mila?